VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIO ,,ČIUČIURUKS“ VASAROS PALETĖ

spalio 3, 2016

Šią vasarą pabuvoję dar vienoje puikioje šalyje – Turkijoje, susipažinę su daug įdomių ir linksmų žmonių Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ,,Čiučiuruks“ kibo į darbus: intensyviai ruošėsi dalyvauti respublikinėje vaikų ir moksleivių dainų šventės ,, Mano vardas – Lietuva“ Ansamblių vakaro programoje, nes ant ,,Čiučiuruks“ dalyvių pečių ,,gulėjo“ visa Žemaitijos regiono parengta programa, o vadovė Rita Macijauskienė buvo šios dalies asistentė. Nacionalinė dainų ir šokių šventimo tradicija yra tautinio kultūrinio identiteto išraiška, besiremianti masiniu meno mėgėjų – choristų, šokėjų ir muzikantų – judėjimu. Nacionalinės dainų ir šokių šventės – unikalus reiškinys, išlaikęs tradicijas Baltijos šalyse ir įtrauktas į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą.

O, kad tinkamai pasiruošti ir atlikti parengtą Respublikinės vaikų ir moksleivių dainų šventės Folkloro dalies ,,Ir atlėkė paukščiukė“ programą 2012 m. bir­že­lio 17 – 22 die­no­mis vai­kų folk­lo­ro an­samb­lio ,,Čiu­čiu­ruks“ muzikantai bei jų draugai praktinius įgūdžius lavino et­no­kul­tū­ri­nio ug­dy­mo kū­ry­bi­nėse dirbtuvėse „Ku­mykš­tie­lis-2012“ Babrungėnų km., Plateliuose. ,,Krikš­ta­tė­vio“ var­du pa­va­din­tos kū­ry­bi­nės dirbtuvės su­bū­rė Tel­šių kraš­to vai­kų folk­lo­ro an­samb­lių entuziastus. Šių me­tų et­no­kul­tū­ri­nio ug­dy­mo kū­ry­bi­nė sto­vyk­la „Ku­mykš­tie­lis-2012“ dalyvius kvie­tė į tra­di­ci­nį folk­lo­rą pa­žvelg­ti savaip per tautodailę. Vai­kai mokėsi tradicinės kultūros grožį perteikti ant popieriaus lapo, iškarpydami paveikslą žirklutėmis ir taip prisiliesdami prie popieriaus karpinių meno subtilybių. Pasigamino savo instrumentui reikalingų puošybos detalių: kanklėms – pintinių juostų, armonikai, basedlei, vyriškiems auliniams batams ar skrybėlei – ,,bumbolų“ iš akmens ištašė įvairių papuošalų.

Kaip įpras­ta, di­džio­ji sto­vyk­los kū­ry­bi­nė da­lis bu­vo ski­ria­ma tra­di­ci­niam mu­zi­ka­vi­mui ar­mo­ni­ka, kank­lė­mis, cim­bo­lais, rit­mi­niais, pu­čia­mai­siais inst­ru­men­tais: tradicine birbyne, lumzdeliais, sku­du­čiais ir kt., taip bu­vo gi­li­na­mos jau tu­ri­mos ži­nios, da­li­ja­ma­si įgy­ta pa­tir­ti­mi ir liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo džiaugs­mu. Į sto­vyk­los už­da­ry­mą vai­kai pa­si­kvie­tė tė­ve­lius – pa­do­va­no­jo jiems bai­gia­mą­jį kon­cer­tą ir su­ren­gė sa­vo dar­bų pa­ro­dą.

Jau daugelį metų šių kūrybinių dirbtuvių organizavimą finansiškai remia LR kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, kuris yra pagrindinis daugelio Telšių jaunimo etno klubo ,,ČIUČIURUKS“ projektų idėjų variklis. Gražu, kai prasminga idėja įgyvendinama, kai ja susidomi aplinkiniai. Juo labiau įspūdinga, kad sugebama jas jau 20 metų puoselėti. Ko gero, būsime teisūs sakydami, kad visa tai, dėl to, kad Telšiuose gražių darbų imasi žemaičiai. Jie žino, ko nori, siekia, ir kantriai dirba, kasmet ieškodami savo projektams rėmėjų, analizuoja sėkmes ir nesėkmes, daro išvadas ir ……. toliau kantriai dirba.

,,Čiučiuruks“ vaikai grįžę iš et­no­kul­tū­ri­nio ug­dy­mo kū­ry­bi­nių dirbtuvių „Ku­mykš­tie­lis-2012“ intensyviai repetavo, o vėliau ir dalyvavo respublikinėje vaikų ir moksleivių dainų šventės ,, Mano vardas – Lietuva“ Ansamblių vakaro programoje ,,Ir atlėkė paukščiukė“, tačiau vasaros darbų paletė tuom nesibaigė. Keletą ,,Čiučiuruks“ muzikantų dalyvavo Žemaičių etnomuzikavimo tradiciniuose vasaros kursuose Kelmėje, o vasaros sezono užbaigimą ,,Čiučiuruks“ dalyviai vainikavo savo koncertais Naisiuose, kuriuose vyko tradicinis festivalis visai šeimai ,,Naisių vasara-2012“. „Naisių vasaros“ festivalis yra pirmasis festivalis visai šeimai, kuriame sukurta blaivi aplinka. Visi kartu ,,Čiučiuruks“ dalyviai su savo šeimomis stebėjo įspūdingą Baltų Dievų muziejaus atidarymą, vieningai traukė sutartines, stebėjo Žemaitukų nacionalinės taurės varžybas, didingų Riterių turnyrą, skirtą paminėti kunigaikščio Algirdo pergalės prieš Aukso Ordą prie Mėlynųjų Vandenų 650 metinėms. Grožėjosi tautodailininkų kūriniais, na ir, žinoma, patys koncertavo, kvietė kartu kitus pasišokti. Po pasirodymo truputėlį užkandę ,,čiučiurukai“ dar pasiliko pasigrožėti ,,Naisių vasaros“ festivaliu, kuris šiais metais buvo skirtas tradicinės kultūros sklaidai. Manome, kad ne vienas Naisių bendruomenės narys gali didžiuotis turėdami tokį savitą ir unikalų reiškinį savo gimtojoje žemėje. Su dideliu pavydu stebėjome visą festivalio programą ir labai džiaugėmės, kad mus pastebėjo, įvertino ir pakvietė į ,,Naisių vasaros“ festivalį (festivalio mecenatas Ramūnas Karbauskis, globėja Seimo narė Rima Baškienė). Ot, kad mūsų mieste būtų tokių mecenatų, panašių festivalių, bet ……deja. Kyla klausimas: kodėl kartais nenorime, nemokame, o gal ir nesistengiame puoselėti savo tradicinės kultūros, pripažinti jos vertybes, kurias kūrė ir saugojo mūsų tėvai bei senoliai. Tačiau ne viskas prarasta, nes ,,Čiučiuruks“ vaikai yra žemaičių gyvosios tradicinės kultūros skleidėjai bei puoselėtojai. Dar vasarai nepasibaigus jie rinksis į savo kūrybinius užsiėmimus, nes jų laukia nauji darbai, nauji įspūdžiai, nauji draugai. Š.m. rugsėjo 14-15 d. vėl nuaidės žemaičių vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Aš pasiejau vėina popa-2012“, kuris šiais metais bus eksperimentinis – glausis prie dviejų tarptautinių projektų pasivadinę iškiliu pavadinimu ,,Menas – tautos sparnai“.

Tad kviečiame visus vaikus įsijungti į mūsų ,,Čiučiuruks“ dalyvių gretas.

Ateik ir pabandyk, nesigailėsi!